Vedtægter

§Tekst
§ 1Klubbens navn er Skiklubben Bossanova og blev stiftet den 1. oktober 1988. Klubben har hjemme i København og omegn.
§ 2Klubbens formål er: At skabe en bred almen interesse for alpin skisport i København og omegn. At skabe de bedst mulige betingelser for at dyrke alpin skisport ved at tilvejebringe de nødvendige faciliteter, ved at arrangere rejser, ture og konkurrencer mm., samt ved at repræsentere sporten over for offentligheden. At dække et bredt område inden for de alpine discipliner – herunder også specialdiscipliner som Randonne, Telemark, off-piste og freestyle.
§ 3Klubben er tilknyttet Dansk Skiforbund (DSKIF) under Dansk Idrætsforbund (DIF) og Federation International de Ski (FIS).
§ 4Klubben tilsigter at have en bred medlemsprofil og er således åben for skiløbere på alle niveauer (også begyndere) og i alle aldersgrupper (se dog § 8).
§ 5Indmeldelse sker ved at indbetale indmeldelsesgebyr samt det til enhver tid gældende kontingent til klubbens kasserer pr. giro.
§ 6Udmeldelse skal ske skriftligt til kassereren. Udmeldelse i løbet af sæsonen berettiger ikke til hverken hel eller delvis refusion af kontingentet. Udmeldelse sker automatisk, når et medlem har været i restance over for klubben i mere end 2 måneder.
§ 7Overtrædelse af klubbens vedtægter og øvrige regler kan medføre eksklusion, som kun kan besluttes af bestyrelsen. Enhver eksklusion kan indankes for førstkommende generalforsamling, der så træffer den endelige afgørelse, som for øvrigt er underlagt DSKIF’s ordens- og amatørudvalg.
§ 8Indmeldelsesgebyr og kontingent fastsættes på den årlige generalforsamling. Kontingentet betales forud. Et medlemskab er ikke gyldigt, før kontingentet er betalt. Kontingentkvitteringen gælder som medlemsbevis. Kontingentåret løber fra den 1. juli til den 30. juni. Kontingentet er forfaldent til betaling pr. 1. september. Børn under 18 år kan blive medlem af klubben for den pris pr. person, det koster klubben at være medlem af DSKIF, når blot en af forældrene er medlem.
§ 9Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed. Ordinær generalforsamling holdes hvert år inden udgangen af september måned, og indkaldelse sker ved skriftlig meddelelse til samtlige medlemmer senest 3 uger inden. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden, samt en angivelse af tid og sted for afholdelse. Derudover skal regnskab for den afsluttede sæson og forslag til kommende sæsons budget også sendes med indkaldelsen. Generalforsamlingen kan ikke træffe bindende afgørelse om spørgsmål, der ikke er på dagsordenen. Spørgsmål afgøres ved simpelt, absolut flertal. Når generalforsamlingen er lovligt indkaldt, er den beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal. Til beslutning om ændring af vedtægterne kræves, at 2/3 af de på generalforsamlingen fremmødte stemmer for beslutningen. Stemmeberettigede og valgbare er kun restancefrie medlemmer, der er fyldt 18 år. Stemmeafgivelsen kan kun ske ved personligt fremmøde. Skriftlig afstemning skal finde sted, hvis blot et af de tilstedeværende medlemmer ønsker det.
§ 10Den ordinære generalforsamling afholdes med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Udvalgformændenes beretning med fremlæggelse af regnskaber
4. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse
5. Fremlæggelse af forslag til kommende års aktivitetsplan med tilhørende budgetforslag
6. Fastsættelse af kommende års kontingent
7. Behandling af indkommende forslag
8. Valg af formand for 2 år (lige år)
9. Valg af kasserer for 2 år (ulige år)
10. Valg af 5 bestyrelsesmedlemmer
11. Valg af 1 suppleant
12. Valg af revisor samt revisorsuppleant
13. Eventuelt

Alle restancefrie medlemmer kan stille forslag. Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal indsendes til bestyrelsen senest 7 dage før. For ekstraordinære generalforsamlingers vedkommende senest 4 dage, efter at indkaldelsen er udsendt.
§ 11Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen beslutter det og skal afholdes senest 3 uger, efter at mindst 1/3 af klubbens medlemmer skriftligt har udtrykt ønske herom overfor bestyrelsen.
§ 12Klubbens daglige ledelse varetages af bestyrelsen. Klubbens bestyrelse konstituerer sig ved første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen. Bestyrelsen består af en formand, en kasserer og 5 medlemmer. Der vælges derudover mindst 1 suppleant. Suppleanten/suppleanterne holdes tæt informeret om bestyrelsesarbejdet og kan, såfremt de ønsker det, deltage aktivt i bestyrelsesarbejdet. Deltager suppleanter aktivt i bestyrelsesarbejdet, sker det på samme vilkår som for den øvrige bestyrelse. Dog har suppleanter ikke stemmeret. Herunder opnår aktivt deltagende suppleanter de samme fordele som den øvrige bestyrelse. Hvis et bestyrelsesmedlem træder ud af bestyrelsen i løbet af året, træder suppleanten ind i bestyrelsen. Bestyrelsen kan vælge at anvende eksterne projektledere til gennemførelse af enkeltstående arrangementer mv.
§ 13Bestyrelsesmøder indkaldes af formanden efter behov, dog minimum 3 gange om året, eller når et bestyrelsesmedlem ønsker det. Formanden er berettiget til at handle på klubbens vegne i sager, der ikke tåler udsættelse, men skal i såfald fremføre sagen for bestyrelsen ved førstkommende møde. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når formanden samt yderligere 2 medlemmer er til stede.
§ 14Kassereren fører medlemsprotokol samt specificeret regnskab. Klubbens regnskabsår løber fra 1. juli til 30. juni. Klubbens revisor kan til enhver tid forlange regnskabet og kassebeholdningen forevist.
§ 15Klubben kan kun opløses efter vedtagelse på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger, som afholdes med mindst 1 måneds mellemrum. Opløses klubben, tilfalder dens midler KIU under DSKIF.